Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης με αριθμό φύλλου 3510/31-12-2012 ο
Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Aγρινίου και του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου “ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ”.

Άρθρο 1
1. Τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεόμενα Νοσοκομεία του ΕΣΥ:
α) Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και β) Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου “ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ”, που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/53 «Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α΄), αποτελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νομικό ΠρόσωποΔημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος, διέπεται από τις διατάξεις του ενλόγω νόμου και φέρει την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας».
2. Έδρα του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. είναι το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου που βρίσκεται στην πόλη του Αγρινίου.3. Το Ν.Π.Δ.Δ έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκεντρους κύκλους, ως εξής: Εσωτ. κύκλος: Έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας,
Ενδιάμεσος κύκλος: Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος –Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας,
Εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Άρθρο 2
Το ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),«Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας» έχει Διοικητή και Διοικητικό Συμβούλιο, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3329/2005, όπως έχειτροποποιηθεί και ισχύει. Τα λοιπά όργανα διοίκησης του ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. είναι τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012.
Άρθρο 3
Η συνολική δύναμη κλινών του ενιαίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) ορίζεται σε 380 κλίνες, εκ των οποίων οι 30 ανήκουν στο ΚΕΦΙΑΠ.
Ολόκληρη η απόφαση
ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου